Algemene Voorwaarden

DEEL I: ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de hieronder vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Aanbod: elke aanbieding of offerte aan de Opdrachtgever voor het leveren, verhuren of verkopen van Producten en/of het verrichten van Diensten door Sportpaviljoen C-Zand.

Applicatie: de applicatie van Sportpaviljoen C-Zand waarmee de Opdrachtgever of Gebruiker gebruik kan maken van de diensten van Sportpaviljoen C-Zand.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Diensten: alle vormen van dienstverlening, inclusief sportlessen, het gebruik van fitnessfaciliteiten en de verhuur van sportbanen en -materialen.

Gehuurde: de items die Sportpaviljoen C-Zand verhuurt, zoals indoor en outdoor banen en gerelateerde materialen.

Gebruiker: de persoon die gebruikmaakt van de voorzieningen van Sportpaviljoen C-Zand, ook wel Opdrachtgever genoemd in deze voorwaarden.

Huurder: de persoon die een ruimte huurt (waaronder padelbaan en/of materialen) van Sportpaviljoen C-Zand, ook wel Opdrachtgever genoemd in deze voorwaarden.

Koper: de persoon die materialen koopt die door Sportpaviljoen C-Zand worden verkocht, ook wel Opdrachtgever genoemd in deze voorwaarden.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Sportpaviljoen C-Zand voor het leveren, verkopen, verhuren van Diensten, Producten en/of voor ander gebruik van Sportpaviljoen C-Zand, -faciliteiten. Het begrip Opdrachtgever omvat ook een Gebruiker die via Sportpaviljoen C-Zand gebruikmaakt van voorzieningen of Diensten vanwege een Overeenkomst met Sportpaviljoen C-Zand op naam van een derde.

Overeenkomst: elke overeenkomst, inclusief alle hieruit voortvloeiende verbintenissen, aanvullingen en verlengingen, gesloten tussen Opdrachtgever en Sportpaviljoen C-Zand, evenals voorstellen, offertes of aanbiedingen van Sportpaviljoen C-Zand om tot een Overeenkomst te komen voor Diensten, verkopen, verhuur, enzovoort.

Product: goederen of zaken (inclusief materialen) die door Sportpaviljoen C-Zand worden geleverd via koop, huur of anderszins aan Opdrachtgevers, Gebruikers of afnemers van Sportpaviljoen C-Zand.

Schriftelijk: een bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is, zowel in gedrukte als digitale vorm.

Website: www.sportpaviljoenc-zand.nl

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en producten die worden aangeboden doorStichting Sportcentrum Cadzand, Noorddijk 3 4506 JE Cadzand ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52211231 met BTW nummer: NL859344864B01

Deze voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de belangen van personen die werkzaam zijn voor Sportpaviljoen C-Zand, zowel binnen als buiten het bedrijf, inclusief degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten (zoals instructeurs, coaches en trainers).

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, ontvangt de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sportpaviljoen C-Zand de opdrachtgever informeren over hoe deze de algemene voorwaarden kan raadplegen, die in ieder geval beschikbaar zijn op de website van Sportpaviljoen C-Zand. Op deze manier kan de opdrachtgever de algemene voorwaarden gemakkelijk opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij dit expliciet en schriftelijk is overeengekomen met Sportpaviljoen C-Zand.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de opdrachtgever en altijd onder uitsluiting van algemene voorwaarden van andere partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de betrokken partijen.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door een bepaling met een vergelijkbare strekking.

Onduidelijkheden over de inhoud, interpretatie of situaties die niet worden geregeld in deze algemene voorwaarden, worden beoordeeld en uitgelegd in lijn met de geest van deze algemene voorwaarden.

Verwijzingen naar ‘zij/haar’ in deze algemene voorwaarden moeten tevens worden opgevat als verwijzingen naar ‘hij/hem/zijn’, indien en voor zover van toepassing.

Het feit dat Sportpaviljoen C-Zand niet altijd strikte naleving van deze algemene voorwaarden heeft geëist, betekent niet dat zij afstand doet van haar recht om volledige of gedeeltelijke naleving van deze voorwaarden te vorderen.

 

 

Artikel 3 – Het Aanbod

Alle aanbiedingen gedaan door Sportpaviljoen C-Zand zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in schriftelijke vorm. Indien het aanbod beperkt is of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod zelf.

Sportpaviljoen C-Zand is slechts gebonden aan een aanbod als dit binnen 30 dagen schriftelijk door de opdrachtgever wordt bevestigd. Echter behoudt Sportpaviljoen C-Zand zich het recht voor om een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever te weigeren indien zij redelijkerwijs niet verplicht kan worden deze overeenkomst aan te gaan of uit te voeren.

Het aanbod omvat een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten, producten en/of het gehuurde. Deze beschrijving is nauwkeurig genoeg zodat de opdrachtgever een weloverwogen beslissing kan maken. Het aanbod is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij de opdrachtgever een bedrijf of rechtspersoon is en hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Eventuele afbeeldingen en specificaties in het aanbod dienen slechts ter indicatie en kunnen niet leiden tot ontbinding, vernietiging of schadevergoeding.

Aan aanbiedingen of offertes kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot aanvullende of vervolgopdrachten.

De vermelde levertijden in het aanbod van Sportpaviljoen C-Zand zijn in principe indicatief en het overschrijden ervan geeft de opdrachtgever niet automatisch het recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever een aanbod of overeenkomst van Sportpaviljoen C-Zand tijdig aanvaardt. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, is Sportpaviljoen C-Zand hier niet aan gebonden, ongeacht eventuele ondergeschikte punten. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de te leveren diensten en/of producten.

Sportpaviljoen C-Zand behoudt zich het recht voor om een overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen indien zij redelijkerwijs niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Na aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever zal Sportpaviljoen C-Zand de overeenkomst zo mogelijk schriftelijk, of anders per e-mail, bevestigen.

Sportpaviljoen C-Zand is niet gebonden aan een aanbod indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of moeten begrijpen dat er sprake was van een kennelijke vergissing of verschrijving in het aanbod. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan dergelijke vergissingen of verschrijvingen.

Indien de Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, zijn zij verschuldigd voor de tot dan toe gemaakte kosten van Sportpaviljoen C-Zand tegen het overeengekomen (uur)tarief, inclusief voorbereidingstijd en gereserveerde arbeidstijd. De urenregistratie van Sportpaviljoen C-Zand is hierbij leidend.

 

De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst – al dan niet op afstand – de mogelijkheid om deze kosteloos te herroepen, tenzij zij eerder gebruik hebben gemaakt van de diensten. Dit recht vervalt als Sportpaviljoen C-Zand al is begonnen met de dienstverlening met toestemming van de Opdrachtgever, in welk geval Sportpaviljoen C-Zand het recht heeft om een passende vergoeding te vragen voor de reeds verleende diensten, of indien producten reeds in gebruik zijn genomen. Door toestemming te geven voor de dienstverlening of door het gebruik van producten, ziet de Opdrachtgever af van hun herroepingsrecht.

 

Indien een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een bedrijfsabonnement afsluit, moet dit abonnement gedurende de eerste 2 maanden bestaan uit minimaal 5 persoonsgebonden lidmaatschappen voor medewerkers en/of relaties. Indien hier niet aan wordt voldaan (ongeacht of het herroepingsrecht wordt ingeroepen), heeft Sportpaviljoen C-Zand het recht om het abonnement met terugwerkende kracht aan te passen naar het aantal lidmaatschappen dat van toepassing zou zijn geweest voor consumenten, onder de voorwaarden die op dat moment van toepassing zouden zijn geweest. Een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf stemt bij voorbaat in met een dergelijke aanpassing van het abonnement en de daarbij geldende voorwaarden.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
Sportpaviljoen C-Zand zal zich inzetten om de Overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren, met de nodige zorgvuldigheid die van een professionele dienstverlener verwacht mag worden. De dienstverlening van Sportpaviljoen C-Zand wordt uitgevoerd met een professionele standaard en inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een specifiek resultaat is overeengekomen.

De inhoud en omvang van de dienstverlening zijn gebaseerd op de Overeenkomst waarop Sportpaviljoen C-Zand de Diensten uitvoert, welke uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever wordt verricht. Derden hebben geen rechten op de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

Sportpaviljoen C-Zand baseert de aangeboden Diensten en prijzen op de verstrekte informatie en gegevens van de Opdrachtgever. Indien deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, behoudt Sportpaviljoen C-Zand zich het recht voor om haar dienstverlening en prijzen aan te passen.

Sportpaviljoen C-Zand is niet verplicht om de aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen als dit de overeengekomen Diensten wijzigt. Eventuele extra werkzaamheden als gevolg van dergelijke aanwijzingen worden tegen aanvullende kosten uitgevoerd, mits redelijkerwijs mogelijk op basis van een nieuwe offerte.

Indien nodig voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Sportpaviljoen C-Zand het recht om bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht door derden te laten uitvoeren.

Indien de aard en duur van de opdracht dit vereisen, zal Sportpaviljoen C-Zand de Opdrachtgever regelmatig informeren over de voortgang via de afgesproken communicatiemiddelen.

Sportpaviljoen C-Zand baseert de uitvoering van de Overeenkomst op tijdig verstrekte informatie van de Opdrachtgever. Wijzigingen in deze informatie kunnen gevolgen hebben voor de planning, waarvoor Sportpaviljoen C-Zand niet aansprakelijk is. Vertragingen als gevolg van oorzaken die voor rekening van de Opdrachtgever komen, geven Sportpaviljoen C-Zand recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn, waarbij alle kosten en schade als gevolg van vertraging voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens tijdig aan Sportpaviljoen C-Zand worden verstrekt voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Indien aanvullende informatie nodig is, kan Sportpaviljoen C-Zand hierom verzoeken. Bij gebrek aan vereiste informatie kan Sportpaviljoen C-Zand de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de informatie is ontvangen, zonder enige aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient wijzigingen in omstandigheden direct of uiterlijk binnen 3 dagen na bekendmaking aan Sportpaviljoen C-Zand kenbaar te maken.

Sportpaviljoen C-Zand is niet verplicht om aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen als dit de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigt. Eventuele extra kosten als gevolg van dergelijke aanwijzingen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Sportpaviljoen C-Zand is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie te controleren of Opdrachtgever hierover te informeren bij wijzigingen in de tijd. Sportpaviljoen C-Zand is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie die zij voor derden samenstelt of verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

Sportpaviljoen C-Zand kan wijzigingen aanbrengen in aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden, waarover zij de Opdrachtgever minstens 2 weken van tevoren informeert. Bij wijzigingen die nadelig zijn voor de Opdrachtgever, heeft deze gedurende 2 weken na kennisgeving het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging dit niet rechtvaardigt. Eventueel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn expliciet uitgesloten

 

Artikel 7 – Huisregels en eigen risico van de Opdrachtgever
Alle Opdrachtgevers dienen de vastgestelde huisregels te respecteren en redelijke instructies van Sportpaviljoen C-Zand en haar medewerkers op te volgen. Het niet naleven hiervan kan leiden tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst en/of ontzegging van de toegang tot de locatie van Sportpaviljoen C-Zand. De huisregels zijn grotendeels opgenomen in deze voorwaarden en worden bij inschrijving aan de Opdrachtgever bekendgemaakt. Ze zijn te allen tijde in te zien of op te vragen op de fysieke locatie en/of via de website.

Opdrachtgevers dienen geschikte sportkleding te dragen en de door Sportpaviljoen C-Zand vastgestelde hygiënevoorschriften te volgen. Sporten met ontbloot bovenlichaam of met versleten, gescheurde of onfrisse kleding is niet toegestaan. Het dragen van hemdjes of singlets is alleen toegestaan in de groepsleszaal. Hoofddeksels zijn niet toegestaan, behalve om religieuze redenen. Schoenen moeten voorzien zijn van niet-afgevende rubberen zolen. Het dragen van straatschoeisel of buitensportschoenen is verboden. Een handdoek is verplicht bij elke activiteit, inclusief na het sporten in het bar/restaurantgedeelte. Bij het niet naleven hiervan heeft Sportpaviljoen C-Zand het recht de Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen totdat aan deze verplichtingen is voldaan.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig naleven van deze bepalingen en voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig verstrekken van deze informatie.

Het nuttigen van zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren is niet toegestaan in Sportpaviljoen C-Zand, behalve water in bidons. Het eten van etenswaren is alleen toegestaan in het horecagedeelte van Sportpaviljoen C-Zand. Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

De afname (inclusief zowel aankoop als huur) van Diensten, Producten en het gebruik van de faciliteiten van Sportpaviljoen C-Zand gebeurt volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Tarieven en Betalingen
De vermelde prijzen zijn in principe inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Sportpaviljoen C-Zand hanteert het overeengekomen (uur)tarief bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Betaling dient vooraf te geschieden, zonder aftrek of uitstel, in de valuta zoals vermeld op de factuur, via de aangegeven methode en binnen de gestelde termijn op de factuur, tenzij anders overeengekomen.

Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, behalve in het geval van wijzigingen in btw-tarieven.

De prijzen zoals vermeld in het Aanbod zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenelementen zoals invoer- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, verzekeringen en mogelijke belastingen en heffingen. Indien deze kostenelementen dusdanig veranderen dat Sportpaviljoen C-Zand niet langer dezelfde prijzen kan handhaven, behoudt Sportpaviljoen C-Zand zich het recht voor deze wijzigingen door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, goedgekeurd door Sportpaviljoen C-Zand na instemming van de Opdrachtgever, volledig te vergoeden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever een vooruitbetaling dient te doen. Indien overeengekomen, dient de Opdrachtgever de vooruitbetaling te voldoen voordat de dienstverlening aanvangt.

Alvorens de Overeenkomst uit te voeren, kan Sportpaviljoen C-Zand verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een borgsom.

Bij een periodieke betalingsverplichting kan Sportpaviljoen C-Zand de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aanpassen met een termijn van 4 weken. Bij een prijsverhoging heeft de Consument het recht de Overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking van de verhoging door de Ondernemer te ontbinden. Vooruitbetaald abonnementsgeld voor de periode na ontbinding wordt terugbetaald aan de Opdrachtgever, met herberekening naar de werkelijke abonnementsduur.

De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een vooraf verstrekte begroting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Sportpaviljoen C-Zand behoudt het recht om jaarlijks de geldende prijzen en tarieven te verhogen of te indexeren. Een reguliere indexatie geeft de Opdrachtgever niet het recht tot ontbinding.

In geval van insolventie, faillissement, liquidatie of een betalingsverzoek jegens de Opdrachtgever worden betalingen en alle andere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Bij verzuim van de Opdrachtgever behoudt Sportpaviljoen C-Zand zich het recht voor om de toegang tot haar faciliteiten te weigeren.

 

 

Artikel 9 – Privacy, Gegevensverwerking en Beveiliging
Sportpaviljoen C-Zand behandelt de (persoons)gegevens van de Opdrachtgever en/of bezoekers van haar voorzieningen met zorgvuldigheid en in overeenstemming met geldende normen. Indien nodig, zal Sportpaviljoen C-Zand de betrokkene hierover informeren.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomsten met Sportpaviljoen C-Zand. Sportpaviljoen C-Zand zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zal ze nooit langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie hierover is beschikbaar in het privacy statement van Sportpaviljoen C-Zand, te raadplegen via de Website.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die via een dienst van Sportpaviljoen C-Zand worden verwerkt, inclusief gegevens van werknemers en relaties van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er ook voor in dat de inhoud van de gegevens legaal is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Sportpaviljoen C-Zand tegen eventuele claims die verband houden met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien Sportpaviljoen C-Zand op grond van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor de beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan afgesproken specificaties en een beveiligingsniveau dat redelijk is gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten.

In verschillende ruimtes van Sportpaviljoen C-Zand is cameratoezicht aanwezig. Dit heeft tot doel vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgevers te voorkomen, evenals het waarborgen van de veiligheid van Opdrachtgevers en medewerkers van Sportpaviljoen C-Zand. De Opdrachtgever stemt hierbij vooraf mee in.

 

 

Artikel 10 – Opschorting
Indien de Opdrachtgever niet volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Sportpaviljoen C-Zand zich het recht voor om ontvangen of gerealiseerde gegevens, databestanden en andere zaken onder zich te houden. Dit recht blijft gelden, zelfs als er een geldige reden is die de opschorting rechtvaardigt.

Sportpaviljoen C-Zand kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft met de uitvoering van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst, inclusief te late betaling van facturen. Sportpaviljoen C-Zand is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

De opschorting of ontbinding heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is de Opdrachtgever verplicht Sportpaviljoen C-Zand te compenseren voor elk financieel verlies dat Sportpaviljoen C-Zand lijdt als gevolg van het nalatig zijn van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Tekortkoming en beperking van aansprakelijkheid
Bij een toerekenbare tekortkoming van Sportpaviljoen C-Zand moet de Opdrachtgever Sportpaviljoen C-Zand zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk in gebreke stellen en verzoeken om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. De ingebrekestelling moet een nauwkeurige omschrijving en onderbouwing van de tekortkoming bevatten, zodat Sportpaviljoen C-Zand adequaat kan reageren.

Indien de start, voortgang of voltooiing van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren zoals het niet of niet tijdig verstrekken van gevraagde informatie door de Opdrachtgever, onvoldoende medewerking, vertraagde betalingen aan Sportpaviljoen C-Zand of andere omstandigheden buiten de controle van Sportpaviljoen C-Zand, heeft Sportpaviljoen C-Zand recht op een redelijke verlenging van de termijn. Overeengekomen termijnen zijn echter niet absoluut bindend. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding als gevolg van dergelijke vertragingen.

Indien Sportpaviljoen C-Zand gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, begint de levertijd pas nadat alle benodigde gegevens aan Sportpaviljoen C-Zand zijn verstrekt.

Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bekend was bij Sportpaviljoen C-Zand.

De aansprakelijkheid van Sportpaviljoen C-Zand is beperkt tot het totale bedrag gefactureerd in het kader van de Overeenkomst over een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade veroorzaakte, maar alleen voor directe schade geleden door de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Sportpaviljoen C-Zand.

De aansprakelijkheid van Sportpaviljoen C-Zand is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat maximaal door de verzekeraar wordt uitgekeerd per gebeurtenis, en indien van toepassing, per jaar.

Sportpaviljoen C-Zand sluit expliciet alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dit omvat indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen op de locatie van Sportpaviljoen C-Zand. Opdrachtgevers worden geadviseerd geen waardevolle goederen mee te nemen naar Sportpaviljoen C-Zand en gebruik te maken van de daarvoor bestemde opslagfaciliteiten.

Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel als gevolg van blessures, deelname aan activiteiten of ongelukken. Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn/haar keuze om deel te nemen aan activiteiten. Eventuele blessures of medicatiegebruik moeten voorafgaand aan de activiteit aan de instructeur worden gemeld. Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

Adviezen verstrekt door Sportpaviljoen C-Zand op basis van onvolledige of onjuiste informatie van de Opdrachtgever zijn geen grond voor aansprakelijkheid van Sportpaviljoen C-Zand.

De adviezen van Sportpaviljoen C-Zand zijn niet bindend en dienen slechts als richtlijnen. De Opdrachtgever is vrij om af te wijken van deze adviezen. Alle gevolgen van het opvolgen van deze adviezen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Sportpaviljoen C-Zand is niet verplicht tot restitutie in dergelijke gevallen.

Sportpaviljoen C-Zand is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van e-mails die zij verstuurt, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen of nalatigheden naar aanleiding van onvolledige of onjuiste informatie op de website of gelinkte websites.

Sportpaviljoen C-Zand is niet verantwoordelijk voor fouten of storingen in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of onbeschikbaarheid van de website.

Alle claims van de Opdrachtgever tegen Sportpaviljoen C-Zand vervallen als deze niet binnen een jaar na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld aan Sportpaviljoen C-Zand, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden.

 

 

Artikel 12 – Onvoorziene Omstandigheden
Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

Onder onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Sportpaviljoen C-Zand vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende situaties:

(i) Onvoorziene omstandigheden bij toeleveranciers van Sportpaviljoen C-Zand,

(ii) Het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die zijn voorgeschreven of aanbevolen door de Opdrachtgever of diens derden aan Sportpaviljoen C-Zand,

(iii) Gebreken in zaken, apparatuur, software of materialen van derden,

(iv) Overheidsmaatregelen,

(v) Onderbrekingen in elektriciteits-, internet-, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten,

(vi) Ziekte van personeel van Sportpaviljoen C-Zand of door haar ingeschakelde adviseurs,

(vii) Brand,

(viii) Natuurrampen,

(ix) Oorlog en terroristische aanslagen,

(x) Algemene vervoersproblemen,

(xi) Werkstakingen binnen het bedrijf van Sportpaviljoen C-Zand,

(xii) Andere situaties die naar het oordeel van Sportpaviljoen C-Zand buiten haar controle liggen en die tijdelijk of permanent de nakoming van haar verplichtingen verhinderen.

Sportpaviljoen C-Zand heeft het recht om zich op onvoorziene omstandigheden te beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert, zich voordoet nadat Sportpaviljoen C-Zand haar verbintenis had moeten nakomen.

In geval van onvoorziene omstandigheden hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten die vóór de ontbinding van de Overeenkomst zijn gemaakt, zullen door de Opdrachtgever worden gedragen. Sportpaviljoen C-Zand is niet verplicht om de Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele schade die voortvloeit uit een ontbinding op deze grondslag.

 

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
Sportpaviljoen C-Zand en de Opdrachtgever verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen in het kader van een opdracht geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht vloeit voort uit de opdracht en is ook van toepassing wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de informatie vertrouwelijk is. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar bekend is, niet vertrouwelijk is, en/of niet tijdens de Overeenkomst aan Sportpaviljoen C-Zand is bekendgemaakt door de Opdrachtgever of anderszins door Sportpaviljoen C-Zand is verkregen.

Deze geheimhoudingsplicht heeft met name betrekking op adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijzen en verslaglegging die Sportpaviljoen C-Zand opstelt met betrekking tot de opdracht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag de inhoud hiervan niet delen met onbevoegde medewerkers of derden. Sportpaviljoen C-Zand zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het omgaan met alle bedrijfsgevoelige informatie die door de Opdrachtgever wordt verstrekt.

Indien Sportpaviljoen C-Zand op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht is om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, is Sportpaviljoen C-Zand niet aansprakelijk voor enige schade en geeft dit de Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Sportpaviljoen C-Zand aan derden worden verstrekt, is schriftelijke toestemming van Sportpaviljoen C-Zand vereist, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever zal Sportpaviljoen C-Zand vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder schriftelijke toestemming van Sportpaviljoen C-Zand is verspreid.

Sportpaviljoen C-Zand en de Opdrachtgever zijn verplicht om de geheimhoudingsverplichting indien nodig ook op te leggen aan eventuele derden die zij inschakelen.

 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) en auteursrechten van Sportpaviljoen C-Zand, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, modellen, rapporten en adviezen, blijven exclusief eigendom van Sportpaviljoen C-Zand en worden niet automatisch overgedragen aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien er een afspraak is gemaakt over de overdracht van een of meer van bovengenoemde zaken of werken van Sportpaviljoen C-Zand aan de Opdrachtgever, behoudt Sportpaviljoen C-Zand het recht om hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten en een passende financiële vergoeding te eisen van de Opdrachtgever. Deze vergoeding dient door de Opdrachtgever te worden voldaan voordat zij de desbetreffende zaken of werken met de bijbehorende IE-rechten verkrijgt.

De Opdrachtgever mag geen enkel document of software waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sportpaviljoen C-Zand rusten openbaar maken, vermenigvuldigen, wijzigen of ter beschikking stellen aan derden (inclusief commercieel gebruik) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportpaviljoen C-Zand. Als de Opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen in door Sportpaviljoen C-Zand geleverde zaken, moet Sportpaviljoen C-Zand expliciet en schriftelijk akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen.

De Opdrachtgever mag de zaken en documenten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sportpaviljoen C-Zand rusten alleen gebruiken zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Partijen zijn verplicht elkaar op de hoogte te stellen en gezamenlijk actie te ondernemen in geval van een inbreuk op de IE-rechten van Sportpaviljoen C-Zand.

 

Artikel 15 – Vrijwaring en nauwkeurigheid van informatie

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die aan Sportpaviljoen C-Zand worden verstrekt in het kader van een (potentiële) Overeenkomst, evenals voor gegevens die zij van derden heeft verkregen en aan Sportpaviljoen C-Zand heeft verstrekt voor de uitvoering van de Overeenkomst. In geval van gewijzigde omstandigheden moet de Opdrachtgever dit onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 werkdagen na bekendmaking aan Sportpaviljoen C-Zand melden.

De Opdrachtgever vrijwaart Sportpaviljoen C-Zand van elke aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

De Opdrachtgever vrijwaart Sportpaviljoen C-Zand voor eventuele claims van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het handelen of nalaten van de Opdrachtgever ten opzichte van derden.

Als de Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sportpaviljoen C-Zand verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Klachten

Als de Opdrachtgever ontevreden is over de service van Sportpaviljoen C-Zand of klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, moet hij deze klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontdekking, melden. Anders vervalt zijn recht om te klagen. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden gemeld via [email protected] met als onderwerp “Klacht”, tenzij anders is bepaald.

De klacht moet door de Opdrachtgever voldoende worden onderbouwd en/of toegelicht voordat Sportpaviljoen C-Zand de klacht in behandeling kan nemen.

Sportpaviljoen C-Zand zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Sportpaviljoen C-Zand en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Sportpaviljoen C-Zand behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan van toepassing op de lopende en toekomstige Overeenkomsten, waarbij de voorgaande versie vervalt.

Bij vertalingen van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie leidend bij discussies over de taalkundige uitleg van de (vertaalde) bepalingen.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen Sportpaviljoen C-Zand en de Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II – LESSEN

 

De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op deel I van deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden met het algemene deel van de voorwaarden, prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 18 – Advies

Indien Sportpaviljoen C-Zand daartoe opdracht heeft gekregen, kan zij een advies, plan van aanpak en/of verslaglegging opstellen ten behoeve van haar Diensten. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de adviezen opvolgt.

 

Artikel 20 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aanpassingen nodig zijn of extra werkzaamheden vereist zijn op verzoek van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief.

Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Sportpaviljoen C-Zand, een verkeerde inschatting of redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden, worden de kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

DEEL III – VERHUUR VAN VOORZIENINGEN EN MATERIALEN

De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op deel I van deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden met het algemene deel prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 21 – Reservering van Padel-, Squash

Klanten kunnen via de Sportpaviljoen C-Zand -website een baan reserveren door het gewenste tijdstip te selecteren, waarbij de bijbehorende prijs wordt weergegeven. Sportpaviljoen C-Zand bevestigt de reservering per e-mail.

Klanten kunnen maximaal drie boekingen per dag per account maken.

Sportpaviljoen C-Zand behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren indien er op het geboekte tijdstip een evenement plaatsvindt. Klanten kunnen de geannuleerde reservering zelf verplaatsen naar een andere beschikbare datum.

 

 

Artikel 22 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen van de Klant

Klanten dienen het gehuurde object te gebruiken zoals een goed huurder en opdrachtgever betaamt, in overeenstemming met de bestemming ervan zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van de geleverde zaken door Sportpaviljoen C-Zand.

Onderverhuur is verboden tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Sportpaviljoen C-Zand.

Klanten dienen het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met wetten, verordeningen en overheidsvoorschriften en mogen geen hinder veroorzaken voor Sportpaviljoen C-Zand, andere klanten, gebruikers, huurders, buren of de omgeving.

Het is klanten niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van Sportpaviljoen C-Zand.

Na afloop van de huurperiode dient het gehuurde in goede staat te worden teruggegeven aan Sportpaviljoen C-Zand volgens de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 23 – Levering van Gehuurde Materialen

Klanten dienen het gehuurde object af te nemen op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of dit eerder of later is dan gepland.

Klanten zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde door onzorgvuldigheid.

Klanten moeten het gehuurde bij aflevering inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk melden aan Sportpaviljoen C-Zand, op straffe van verval van recht.

 

 

Artikel 24 – Gebreken

Sportpaviljoen C-Zand staat ervoor in dat het gehuurde voldoet aan de overeenkomst.

Sportpaviljoen C-Zand is verplicht om gebreken te verhelpen op verzoek van de klant, mits tijdig gemeld en redelijkerwijs van Sportpaviljoen C-Zand te verwachten.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor kosten en schade door veranderingen aan het gehuurde, tenzij anders overeengekomen met Sportpaviljoen C-Zand.

 

 

Artikel 25 – Verantwoordelijkheid bij Huur

Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor alle schade aan het Gehuurde, behalve wanneer Opdrachtgever kan aantonen dat hijzelf en degenen voor wie hij verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van Sportpaviljoen C-Zand, inclusief zijn personeel, geen schuld hebben aan het ontstaan van de schade.

Sportpaviljoen C-Zand is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.

Sportpaviljoen C-Zand is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt door het niet tijdig beschikbaar stellen van het Gehuurde, tenzij de vertraging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Sportpaviljoen C-Zand zelf.

Opdrachtgever dient het Gehuurde te gebruiken volgens de bijgeleverde handleiding en instructies van Sportpaviljoen C-Zand. Sportpaviljoen C-Zand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van het Gehuurde tijdens de huurperiode door Opdrachtgever.

Als er schade optreedt tijdens de huurperiode, moet Opdrachtgever alle schade aan Sportpaviljoen C-Zand vergoeden als deze niet onder de garantie valt en/of niet kosteloos kan worden hersteld door Sportpaviljoen C-Zand.

Indien Opdrachtgever het Gehuurde na het einde van de Overeenkomst onrechtmatig onder zich houdt, kan Sportpaviljoen C-Zand een additionele vergoeding vorderen op basis van de huurprijs voor de tijd dat het Gehuurde niet is geretourneerd.

 

 

Artikel 26 – Overgang van Risico

Het risico van verlies, beschadiging en/of letsel aan/het door het Gehuurde dat onderwerp is van de Overeenkomst, gaat over op Opdrachtgever zodra het Gehuurde onder de controle van Opdrachtgever valt.